کتاب «گفتارهایی در فلسفه و روش اقتصاد (۱)» منتشر شد…


حمیدرضا مقصودی و علی سعیدی | 1399/11/2 | تعداد بازدید: 662

این کتاب ابتدا با حرکت در ساحل، گستره متکثر نظریات اقتصادی را تبیین می‌کند. سپس در ایستگاه کاوشی در عمق، با نگرش روش‌شناختی به عمق نظریات در فلسفة اقتصاد می‌پردازد و در گام نهایی تحول اقتصاد اسلامی را به تصویر می‌کشد.یکی از اهداف اساسی در شناخت روش‌ها و مکاتب فلسفی علم اقتصاد، پی بردن به علل و ریشة نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها یا نقاط قوت موجود در نظریات و تئوری‌های اقتصادی است. در جهان امروز به‌رغم تحولات مختلف نظری علم اقتصاد مدرن و دگرگونی فراوان زندگی بشر در نتیجة این تحولات، مشکلات و معظلات بسیاری برای جوامع بشری و اصول اولیه حیات بشری پدید آمده است. آنچه به‌دست‌آمده درواقع محصول نظریاتی بوده است که به‌طور کلی از پیدایش علم اقتصاد در قرن هفدهم تاکنون مطرح گردیده است. در این میان، اقتصاد اسلامی نیز به‌عنوان مکتب رقیب، عرصة پیشتاز در سیر حرکت علمی و عملی دانشمندان مسلمان به‌سوی تمدن اسلامی است.

تدوین و تولید اقتصاد اسلامی مستلزم شناخت مکاتب مختلف اقتصادی و تکثرات روبنایی آن‌ها و سپس کنار زدن ظواهر و رسیدن به اعماق نظری و بنیان‌های فکری آن‌ها برای نقد و نظر است. پس از طی این دو گام یعنی «حرکت در ساحل» و «کاوشی در عمق» نوبت به گام سوم یعنی «به‌سوی تحول» می‌رسد تا ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی به‌صورتی عمیق و پایدار و متقن تبیین شود. کتاب حاضر در این سه گام تدوین یافته است.


 

مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.