فهرست آثار و تولیدات

پیش‌رفته‌ایم


کتاب‌ها
علمی و تخصصی
پیش‌رفته‌ایم

 مرور آمارها و واقعیت‌های اقتصاد ایران، تصویری بسیار متفاوت از آنچه در رسانه‌های ترویج می‌دهند، به شما نشان می‌دهد. 

در برخی از شاخص‌ها، در زمرۀ اقتصادهای برتر در سطح دنیا هستیم. 

در برخی از شاخص‌ها، نسبت به اقتصادهای نوظهور، حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. 

در ضعیف‌ترین عملکردها، نسبت به اقتصادهای هم‌اندازه ما و حداقل به‌اندازۀ اقتصادهای منطقۀ غرب آسیا، علی‌رغم همۀ تحریم‌ها و ترورها و تحریم‌هایی که ما داشتیم و آن‌ها نداشتند، پیش رفته‌ایم.

خواندن این کتاب برای درک وضعیت واقعی اقتصاد ما در وضعیت جنگ اقتصادی و رسانه‌ای دشمن توصیه می‌شود. فایل مربوط به این مطلب در پیوست وجود دارد.

دریافت کنید

مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.